Regulamin serwisu naprawiPhona.pl


Poniższy regulamin określa zasady dokonywania napraw serwisowych przez naprawiphona.pl
Każdy Klient oddający sprzęt do Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
Zlecenie przez Klienta Usługi Serwisowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu bez konieczności informowania o tym Klientów.

Akceptując regulamin Serwisu, klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926

1. naprawiphona.pl świadczy swoje usługi na terenie miasta Wrocławia
2. Serwis podaje na stronie www.naprawiphona.pl listę urządzeń, które mogą być przedmiotem usługi serwisowej.
Treści te mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Zlecenie usługi serwisowej (dalej zwane”Zlecenie”) składane jest wyłącznie za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie naprawiphona.pl Klient zobowiązany jest do umieszczenia w Zleceniu prawdziwych danych osobowych oraz wskazania danych umożliwiających nawiązanie z nim kontaktu mailowego lub telefonicznego.

4. naprawiphona.pl dokonuje naprawy urządzenia z zastosowaniem wysokiej jakości zamienników, bądz jeśli jest taka możliwość z części oryginalnych. 

5. Serwis naprawiphona.pl wykonuje usługę serwisową na najwyższym poziomie, z zachowaniem obowiązujących norm i standardów w zakresie technologii, wykorzystywanych narzędzi i metod, a także wymaganych kompetencji zawodowych

6. Serwis naprawiphona.pl utylizuje uszkodzone czesci z napraw

7. Serwis naprawiphona.pl akceptuje następujące metody płatności:

- Płatność gotówką w przypadku transportu z i do klienta. (door-to-door)
- Płatność przelewem bądz gotówką w przypadku napraw wysyłkowych przez paczkomat.


8. Serwis naprawiphona.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie powstałe w sytuacji wykorzystania własnego opakowania Klienta, jeżeli opakowanie to nie spełnia wszystkich poniższych wymagań:
- Zapewnia sztywność przesyłki,
- Zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem mechanicznym,
- Uniemożliwia przesuwanie się urządzenia w opakowaniu,
- Uniemożliwia samoczynne otwarcie przesyłki a uszkodzenie jest skutkiem niespełnienia tych wymagań.


9. Serwis naprawiphona.pl nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przekazanego do naprawy sprzętu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, o ile uszkodzenia te nie dotyczą w sposób bezpośredni usterki, której naprawa została naprawiphona.pl zlecona.

10. Serwis naprawiphona.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę wodoodporności oraz wodoszczelności urządzenia w naprawianym urządzeniu.

11. Serwis naprawiphona.pl (Gwarant) udziela 90 dniowej gwarancji na swoje usługi

12. Gwarancja obejmuje jedynie zakres naprawionych lub wymienionych części użytych do naprawy poszczególnego urządzenia.

Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie:
- Po upływie okresu Gwarancji;
- W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania, ingerencji zakupionego towaru lub wykonanej usługi, wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż serwis naprawiphona.pl.
13. Oddający sprzęt oświadcza, że w przypadku braku odbioru sprzętu po dokonaniu naprawy, oraz w przypadku braku uregulowania opłaty za wykonaną usługę serwisową w terminie 12 miesięcy (od dnia otrzymania diagnozy drogą elektroniczną bądź telefoniczną) jest jego oświadczeniem woli o przeniesieniu prawa własności sprzętu na rzecz serwisu, a w przypadku odbioru miedzy 2gim a 12stym miesiącem zgadza się na obciążenie kosztami magazynowania w wysokości 50zł/msc.  

14. Serwis będzie zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji w następujących przypadkach:
– używania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem
– uszkodzeń powstałych w wyniku ingerencji w urządzenie osób trzecich
– dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji
– uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na działanie urządzenia
– kontaktu urządzenia z cieczą
– uszkodzeń wynikłych z braku należytej dbałości o sprzęt, w tym złego przechowywania lub braku odpowiedniej konserwacji.